-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 5
im. Misia Uszatka w Legionowie
ul. Kwiatowa 80,
05-120 Legionowo
tel.: (22) 350-41-41
fax: (22) 350-41-41
e-mail: pmi5@wp.pl
Foto
Strona Główna

Akademia Zdrowia

„ JEM Z GŁOWĄ”- INNOWACJA PEDAGOGICZNA

-
Wersja do drukudruk
„ JEM Z GŁOWĄ”- INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Edukacyjną rolą przedszkola jest przygotowanie dziecka do świadomego dbania o własne zdrowie, a także kształtowania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. O zdrowiu dziecka i prawidłowym jego rozwoju decyduje wiele czynników, jednakże jednym z najważniejszych jest zdrowe odżywianie, które jest nieodłączne z nabywaniem umiejętności bycia samodzielnym w różnych sytuacjach tj. opanowania techniki prawidłowego jedzenia, posługiwania się bezpiecznego sztućcami, przezwyciężania uprzedzeń do potraw, a także higieną spożywania produktów, poznaniem produktów związanych ze zdrowa żywnością, umiejętności picia płynów, nakładania potraw, samodzielnego wykonywania posiłków. Takie umiejętności należy rozwijać i doskonalić w czasie całego pobytu dziecka w przedszkolu.

Jem z głową

Pożywienie jest dla dziecka pierwszym nośnikiem informacji o fizycznych właściwościach otaczającego świata. To w kontakcie z pokarmem przedszkolak zdobywa informacje o smaku, temperaturze, zapachu, kolorze, fakturze, strukturze, ciężarze, ilości i o innych istotnych cechach otoczenia. Ważne jest więc, aby od początku dostarczać dziecku możliwie jak najlepszego ,,materiału” do tych doświadczeń.

Pożywienie jest przede wszystkim niezbędne do regulowania ważnych procesów życiowych, które zachodzą nieustannie w każdym organizmie. Dlatego prawidłowe odżywianie należy wysunąć na pierwsze miejsce. Dziecko, które otrzymuje prawidłowe składniki odżywcze w codziennych racjach pokarmowych jest zdrowe i uzyskuje dobre wskaźniki rozwojowe. Nieprawidłowe żywienie może spowodować niedostateczny rozwój i wzrost organizmu, może być przyczyną wielu chorób, mniejszej sprawności fizycznej ustroju oraz powstawania niektórych chorób lub zaburzeń.

Racjonalne odżywianie wywiera wpływ na aktywność psychiczną dziecka, samopoczucie, na stosunek do zabawy i otaczającego świata zewnętrznego.

Rozwój organizmu i wzrost odbywają się również dzięki składnikom odżywczym, zawartym w przyjmowanych pokarmach. Pożywienie nie tylko powinno zawierać odpowiedni skład ilościowy dostosowany do wieku, ale również dostarczać ustrojowi niezbędnych składników budulcowych i energetycznych: białej, węglowodanów, tłuszczy, witamin, soli mineralnych, które potrzebne są organizmowi do budowy nowych oraz odbudowy starych komórek i tkanek. Dziecko podatne jest na wpływy i oddziaływania. Dlatego też łatwiej jest ukształtować u dziecka pewne przyzwyczajenia, które powstają na całe życie. Przyzwyczajenia zdrowego odżywiania i kształtowanie umiejętności samoobsługowych rozwijają się przy różnych nadarzających się okazjach w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.
Wszystkie działania pedagogiczne zmierzają w kierunku, aby wyrobić u dziecka umiejętność i przyzwyczajenia do systematycznego dbania o własne zdrowie, utrwalania nawyków kulturalnego zachowywania się przy stole podczas posiłków, nawyków do higienicznego prowadzenia trybu życia, nawyków zjadania określonych pokarmów, uczą dbać o swoje zdrowie- samodzielność dziecka.

Opracowany program pomoże nam:
- nauczyć dzieci czym jest jedzenie, skąd się bierze i dlaczego jest takie ważne;
- zwrócić uwagę na jakość jedzenia oraz jego rolę dla zdrowia i edukacji dzieci.
- uczyć dzieci zdrowego stylu życia;
- stworzyć dzieciom warunki do nauki sposobów dbania o własne zdrowie, poprzez zdrowe odżywianie;
- wykształcić u dzieci umiejętności samoobsługowych;
- podjąć współpracę z domem rodzinnym celem określenia wspólnych działań;
propagujących wśród dzieci i i najbliższej rodziny zdrowego stylu życia

Edukacyjna rola przedszkola sprzyja kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych, niezbędnych do rozwijania samodzielności, zamiłowania do czystości, dbania o wygląd estetyczny, porządek, kulturalne zachowywanie się, dbaniem o zdrowie i dostrzegania związków między zachowaniem człowieka a zdrowiem, czy chorobą.
Innowacja skierowana jest bezpośrednio do dzieci, do rodziców, nauczycieli, pracowników kuchni i obsługi , innych osób publicznych, dla których ważne jest zdrowe odżywianie dzieci.
Realizacja założeń innowacji pedagogicznej pozwoli dzieciom przygotować się do pełnienia roli przedszkolaka oraz ucznia, ale również wykształci nawyki i umiejętności, by stać się świadomym dorosłym człowiekiem dbającym o zdrowie swoje oraz swojej rodziny.
Jem z głową


1. Cel główny:

• Promowanie i pogłębianie wśród dzieci i rodziców wiedzy i zdrowych nawyków żywieniowych oraz zdrowego stylu życia .
• Kształtowanie samodzielności u dzieci, czynności samoobsługowych w oparciu o tematykę zdrowego odżywiania się.

2. Cele szczegółowe:

• Praktyczne wykorzystanie i rozszerzenie zdobytej wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się oraz wiedzy z zakresu przyrody.
• Badanie i pogłębianie wiedzy o zdrowych produktach spożywczych z najbliższej okolicy i potrzebie ich spożywania oraz propagowanie i wdrażanie idei zdrowego żywienia w życiu codziennym.
• Rozwijanie umiejętności planowania, wykonywania doświadczeń i wyciągania wniosków, prezentacji.
• Nabywanie umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania, higieny i bezpieczeństwa.

3. Przewidywane efekty wdrażania innowacji

• Efektem działań podjętych w czasie realizacji projektu innowacji będzie wzrost zainteresowania dzieci i rodziców zdrowym odżywianiem, w konsekwencji ukształtowanie czynności samoobsługowych, kulturalnych i nawyków higienicznych.
• Ukształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
• Budowanie u dzieci systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, by lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe -poprzez kształtowanie pożądanych nawyków higienicznych.
• Rozszerzenie zainteresowania dzieci środowiskiem przyrodniczym, oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce.
• Zdobycie przez dzieci umiejętność planowania, wykonywania doświadczeń i wyciągania z nich wniosków oraz prezentacja.
• Pogłębienie wśród dzieci i rodziców wiedzy o roślinach, i potrzebie ich spożywania oraz propagowanie zdobytej wiedzy w życiu codziennym.
• Poznanie przez dzieci prostych metod i materiałów używanych w sadzeniu roślin, hodowaniu, pielęgnowaniu, badaniu, wprowadzaniu do jadłospisu.
• Wspieranie dziecięcej ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie ich wiadomości i umiejętności praktycznych.
• Poszerzenie słownika czynnego dzieci, podczas wykonywania praktycznych zadań oraz konfrontacji wiedzy językowej dzieci ze zdobytym doświadczeniem.
• Rozwój umiejętności samoobsługowych niezbędnych do rozwoju osobistego dzieci.
• Dokonywanie przez dzieci i rodziców refleksji w sytuacjach praktycznych oraz świadomego planowania dalszej działalności o charakterze pro-zdrowotnym.
• Zdobycie przez dzieci wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zdrowego odżywiania.
• Przestrzeganie przez dzieci technik prawidłowego spożywania posiłków ( umiejętność samodzielnego jedzenia, zjadanie całych porcji, samodzielne nakładanie potraw na talerz, dokładne gryzienie i żucie pokarmów, prawidłowe posługiwanie się nożem i widelcem, korzystanie z serwetek) oraz zasad higieny spożywania pokarmów ( zdawanie sobie sprawy z konieczności mycia owoców i warzyw przed spożyciem, mycie rąk).
• Rozwój umiejętności społecznych dzieci, w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi ( nauka współpracy, podział ról i obowiązków, zawieranie umów z dorosłym, podporządkowywanie się regułom).
• Ukazanie ciekawych i atrakcyjnych form i metod pracy o różnorodnej aktywności dzieci.
• Pogłębienie wiedzy rodziców na temat organizacji żywienia dzieci i rodziny oraz inspirowanie do własnych poszukiwań kulinarnych.
• Działania podjęte w związku z wdrożoną innowacją będą na bieżąco publikowane na internetowej stronie przedszkola i eksponowane na wystawach i tablicach ogłoszeń.

 
Wytworzył: Monika Czeropska, data: 03.05.2013 r., godz. 16.44
Wprowadził: Aneta Dworak, data: 03.05.2013 r., godz. 16.44
Ostatnia aktualizacja: Monika Czeropska, data: 30.07.2013 r., godz. 17.08
Liczba odwiedzin: 5508